Skip to main content

Szentesi Kinizsi SZITE Labdarugó Klubház épület építési munkái pályázati felhívás II. kör

Az eredeti pályázati kiírásra nem érkezett három árajánlat, ezért újabb kiírást teszünk közzé.

A pályáztatás folyamata

Az ajánlattételi határidő: 2016. május 10. (kedd) 10 óra

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2016. május 10. (kedd) 11 óra

 Az ajánlatok felbontásának helye: 6600 Szentes, Jövendő utca 1.

Tervezett közgyűlés: 2016. május 10-én (kedd) 18 órára 

Eredményhirdetés: közgyűlést követően, legkésőbb 2016. május 12. (csütörtök) 12 h Ajánlatkérő székhelyén 6600 Szentes, Jövendő utca 1.


A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetés napját követően legkésőbb 2016. május 16. nap

 

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet

 

DOKUMENTÁCIÓ

 

„Vállalkozási szerződés a Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/1 számú telken a Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon meglévő Labdarugó Klubház épület átalakítási munkái tárgyú nyílt pályázati eljáráshoz

 

Mellékletek:

 

-         árazatlan költségvetés kiírás

-         szerződés tervezet

-         építési engedélyezési tervdokumentáció

 

 

2016. 04. 25.

 

I. fejezet

Ajánlattételi felhívás

 

 

1.) Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe:

 

Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet (székhely: 6600 Szentes, Jövendő u. 1. sz., képviselő: Szabó Zoltán Ferenc elnök)

 

Ajánlatkérő megbízásából eljáró:

 

TUANA KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (6727 Szeged, Búzavirág utca 32.)

Kontakt személy:       PUSKÁS MIHÁLY

Tel:                             70/774-5824

 

A dokumentáció ingyenesen beszerezhető: http://www.dalabdasport.hu/

          6600 Szentes, Jövendő utca 1.

 

2.) A beszerzés tárgya, mennyisége:

 

Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/4 számú telken a Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon meglévő Labdarugó Klubház épület építési munkái

- építészet és villamosság

- épületgépészet

 

3.) A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek:

 

átalányáras építési vállalkozási szerződés

építési engedélyhez kötött építési munkák

ÁFA hatálya alatt

jótállási idő jogszabály szerinti

 

4.) A teljesítés határideje: I. ütem 2016. június 30. (szerkezetépítés), II. ütem 2016. szeptember 30., III. ütem 2016.12.31., IV. ütem 2017.06.30. (előteljesítés lehetséges)

 

5.) A teljesítés helye: 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/4 alatt

 

7.) Az ajánlattételi határidő: 2016. május 10. (kedd) 10 óra

 

8.) Az ajánlat írásbeli benyújtásának címe: zárt csomagolásban 1 eredeti példányban 6600 Szentes, Jövendő utca 1. (Ajánlatkérő székhelye) vagy e-mailen szentesikinizsi.szite@gmail.com

 

9.) Az ajánlattétel nyelve: magyar

 

10.) Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2016. május 10. (kedd) 11 óra

 

11.) Az ajánlatok felbontásának helye: 6600 Szentes, Jövendő utca 1.

12.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlatkérő a vállalkozási szerződésben rögzítendő munkák ellenértékét a műszaki ellenőr által igazolt számla benyújtását követően 5 munkanapon belül átutalással, forintban egyenlíti ki. Ajánlatkérő a beszerzést támogatás igénybevételével valósítja meg. A kivitelezés folyamán a kivitelező részszámlákat nyújthat be, végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után.

 

13.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

 

A teljesítési véghatáridő késedelmes elmulasztása esetén az ajánlattevő a teljes vállalkozói díj 0,2 %/ naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A kötbér maximuma a bruttó szerződéses ár 10 %-a.

 

14.) Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

 

15.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az érvényes ajánlatot tett és a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősített ajánlattevők közül az összességében legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést az ajánlatkérő. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy pályázatot érvénytelennek minősít.

 

16.) Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: nem

 

17.) A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki – minőségi, szakmai elvárások, kritériumok,   részvételi feltételek:

 

Tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két naptári évben működés.

Az ajánlattevőnek nem lehet köztartozása.

 

Az alkalmazni kívánt felelős műszaki vezetőnek az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendeletében előírt felelős műszaki vezetői névjegyzékben szerepelnie kell.

 

A munkálatok során a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelő és minősített építőanyagok kerüljenek felhasználásra.

 

18.) Bírálati szempont: Összességében legkedvezőbb ajánlat

 

19.) Egyéb információk:

 

- Ajánlatkérő az eljárás során elvárja, hogy ajánlattevők teljes körültekintéssel tegyék meg ajánlataikat.

 

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pályázat elkészítésének költségei minden esetben az ajánlattevőt terhelik függetlenül a eljárás eredményétől, Ajánlatkérő semmilyen jogcímen nem téríti meg ajánlattevőknek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költségeit.

 

- A rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció (tervek) szerint kell az ajánlatot megadni, a kiadott tételes árazatlan költségvetést kitöltve.

- Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot írásban, a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, a 8.) pontban megadott címre személyesen vagy postai vagy elektronikus úton. A külső csomagolásra a következőket kell felírni: „Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/4 számú telken a Szentes Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon meglévő Labdarugó Klubház épület építési munkái”, valamint az ajánlatadó cég megnevezése.

 

- Postázási/kézbesítési késedelem vagy egyéb, ajánlattevőn kívüli okból eredő késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.

- Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja.

 

- Az ajánlatot a következő minimális tartalommal és sorrendben kell benyújtani:

·         Kísérőlevél nyilatkozati tartalommal, hogy az ajánlattevő a felhívásban foglaltakat elfogadja, illetve az abban részletezett feltételeknek eleget tesz.

·         Tételes beárazott költségvetés

·         Köztartozásmentesség igazolása

·         Referencia felmutatása (sportlétesítmény, középület létesítése, kereskedelmi létesítmény stb.)

 

- 2016. május 11-én újabb felhívást teszünk közzé abban az esetben, ha jelen felhívásra legalább három ajánlat nem érkezne be.

 

20.) Az eredményhirdetés időpontja, helye: 2016. május 10-én (kedd) 18 órára tervezett közgyűlést követően, legkésőbb 2016. május 12. (csütörtök) 12 h Ajánlatkérő székhelyén 6600 Szentes, Jövendő utca 1.

 

21.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetés napját követően legkésőbb 2016. május 16. napján, a munkaterület átadásra a szerződés megkötését követő 2 munkanapon belül kerülhet sor.

 

22.) Az ajánlati felhívás kihírdetésének napja: 2016. április 26.

 

 

ajánlatkérő

Csatolmányok (árazatlan költségvetés, építészet, gépészet, villamos, statika):
Tömörített mappaként erről a linkről letölthető 28,5 M

Tervek, metszetek, szakértői vélemények
Tömörített mappaként erről a linkről letölthető 6,6 M

CsatolmányMéret
tuzvedelmimuleiras_szentes_labdaru_1430409714.pdf335.76 kB
tervdokumentacio.pdf200.32 kB
sfpjovahagyohatarozat_1445936057-1.pdf163.76 kB
latvanyterv.pdf3.81 MB
epgep_muleiras_szentes_labdarugokl_1430409699.pdf172.77 kB
terkepmasolat.jpg822.55 kB
szerz-tervezet-jav.doc92.5 kB